Arbeidsgiverpolitikk: Hva du kan lære av Stine i Asker kommune

Asker skal være mulighetenes kommune, i følge deres egen visjon. Da Stine Førlie begynte å jobbe der fikk hun muligheten til å lede et prosjekt som skulle revidere kommunens arbeidsgiverpolitikk. Her er historien om hvordan man skaper en levende AGP – en som virker, og brukes i det daglige arbeidet.

I rapporten «Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger», utført av Deloitte på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS), defineres arbeidsgiverpolitikk som «de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag. Arbeidsgiverpolitikken synliggjør arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i organisasjonen».

«Arbeidsgiverpolitikken synliggjør arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i organisasjonen»

- KS - «Skodd for framtida»

Rapporten henviser til KS sitt rådgivende hefte «Skodd for framtida» som fremholder at «en arbeidsgiverpolitikk må bygge på Hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse, og den må bidra til omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggere».

Dermed var rammene lagt for Stine Førlie og prosjektgruppa. Foran henne lå en AGP som var gått ut på dato, AGP 2011-2014. Hun skred til verket sammen med fagpersoner og tilliitsvalgte.

I mai vedtok kommunestyret en flunkende ny arbeidsgiverpolitisk plattform. Den skal vare helt til 2020, det samme året som Asker slår seg sammen med Røyken og Hurum.

— Hvorfor er en AGP viktig?

— Den sier noe om hvordan vi skal behandle folka våre, og gir en strategi for hvordan vi som arbeidsgiver skal møte utfordringene som ligger foran oss. I arbeidet startet vi med en evaluering av den forrige AGP’en. Det vi så var at den var veldig tiltaksorientert, og på den positive siden ser vi at de fleste, om ikke alle tiltakene var gjennomført. Men vi så også at tiltak som ikke er forankret i klare mål ikke alltid er gode styringsverktøy. Derfor er den nye politikken mye mer målrettet, og delmålene er forankret i kommunens overordnede mål.

Bred forankring

I arbeidet med AGP i Asker var det viktig med en bred forankring. Dette skulle ikke være noe HR eller administrasjonen for øvrig tenker ut på «kammerset» for deretter å presentere det for ledere og arbeidstakere ellers.

— Noe av det unike med vår AGP er at den ikke henvender seg bare til lederne, men til alle medarbeidere. Den er inkluderende, blant annet ved at vi bruker ord som «vi» og «oss», i stedet for «dere» og «dem». Hvis en AGP er lagd av HR-avdelingen alene blir den ikke forankret, sier Stine Førlie.

— Vi hadde med oss virksomhetsledere, direktører, tillitsvalgte, mellomledere, eksterne fagpersoner, vernetjenesten. Vi hadde også seks referansegrupper, og vi brukte tid på å skape et arbeidsgrunnlag i forkant. Min erfaring som prosjektleder er at å kaste noen inn i en referansegruppe uten kontekst i form av trender, utviklingstrekk og ikke minst det arbeidet som er gjort tidligere ofte virker mot sin hensikt.

«Hvis en AGP er lagd av HR-avdelingen alene blir den ikke forankret»

- Stine Førlie

Fokusområder

De viktigste utfordringene Asker står overfor er det bred enighet om fra politikere til grunnplan i kommunen: Evnen til å rekruttere og beholde medarbeidere, og evne til utvikling og nyskapning.

— Ut fra det har vi også definert som mål for arbeidsgiverpolitikken at den skal bidra til at vi er en innovativ og foretrukket arbeidsgiver, sier Stine. — Vi har skissert krav og forventninger ikke bare til lederskap, men også til medarbeiderskap.

— Hvordan vet dere at de utøver godt leder- og medarbeiderskap?

— Det har vi tatt inn i våre medarbeiderundersøkelser. Samtidig har vi lagt opp til tett dialog med virksomhetslederne.

— Hva er konsekvensene for de som ikke lever opp til forventningene om godt medarbeiderskap eller lederskap?

— He-he, ja si det. Det blir vel først og fremst å ta en samtale med hver enkelt.

— Til slutt: Hvordan sikrer du at dette ikke bare blir enda en plan for nederste skuff i pulten?

— Ja, du, det har vi tenkt mye på. Det som gjør meg trygg er det store engasjementet på alle plan i kommunen, ikke minst blant politikerne og hovedtillitsvalgte. Min sjef, kommunens HR-sjef, Jostein Bø, sitter også i rådmannens ledergruppe, og den tas jevnlig fram. AGP er også tett knyttet opp mot kommuneplanen, som jo er et viktig arbeidsdokument for kommuneledelsen.

Hva andre kan lære

Alle kommuner skal ha en arbeidsgiverpolitisk plattform. Noen — som Asker — har kommet langt, andre er i startgropa. Her er det prosjektleder Stine Førlie mener andre kan lære av Askers erfaringer:

  • Bred involvering er viktig for å sikre eierskap
  • Hold politikerne orientert hele veien
  • Bygg på forskning og fakta, ikke synsing
  • Tiltakslyst er fint, men en strategi bør være mer opptatt av målene enn tiltakene. Unngå de lange tiltakslistene, men fokuser på kommunens overordnede mål og visjoner
  • Husk: det er lov å ta feil
«Det som gjør meg trygg er det store engasjementet på alle plan i kommunen, ikke minst blant politikerne og hovedtillitsvalgte»

- Stine Førlie