Tilliten i Norge til himmels under korona

Norge er verdensmester i tillit. Vi stoler på hverandre i dette landet. Under korona har tilliten vokst ytterligere. Egen leder nyter størst tillit, mens politiske myndigheter opplever at tilliten har økt mest. Det viser ny undersøkelse fra Kantar og HR Norge.

Undersøkelsen viser at tilliten er aller høyest til dem som er tett på oss. Egen leder scorer høyest, etterfulgt av lokale tillitsvalgte og det som mer generelt kan beskrives som «det norske samfunn». Deretter følger overordnet ledelse i samfunnet og sentrale fagforeninger. Til slutt, men fortsatt høyt, kommer lovgivere og politiske myndigheter, arbeidsgiverforeninger og et stykke bak alle andre politikere generelt.

Jeg mener tillit er vår fremste konkurransefordel. Når ansatte stoler på lederne sine, det være seg i politikk eller i virksomhetene, går alle i samme retning, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge. Det gjelder både i politikk og arbeidsliv. Når lederne er tydelige på retning, sørger for at kompetansen er på plass, appellerer til at den enkelte og vet at lojaliteten ligger i bunn, trenger man ikke bruke så mye energi og ressurser på å kontroll. Det gir bedre produktivitet, bedre jobbhverdag for den enkelte og et bedre liv for oss alle. Kanskje er tillit selve grunnfjellet i det vi ofte omtaler som Den norske modellen og som har gitt så gode resultater over tid, sier Bolstad.

Det er særlig interessant at politikere generelt scorer relativt mye svakere enn lovgivere og politiske myndigheter, sier avdelingsdirektør Harald Djupvik i Kantar TNS. Det forteller noe om at de som sitter med ansvar og tar styring henter ut en gevinst på det, mens de som er i opposisjon og dermed nærmest må være uenige for å bli hørt, taper tilsvarende. Vi ser også at politiske myndigheter er de som har fått størst løft siden 2017 da vi sist spurte om samme spørsmål. Det er nok en tilbakemelding om at lederskapet man har sett fra regjering og helsemyndigheter har gitt en ekstra oppslutning – tilsvarende det man så under Utøya-saken og stikk motsatt av hva som for eksempel skjer i USA.

Bak gjennomsnittstallene skjuler det seg store til dels store bransjeforskjeller. Tilliten er nok svakest i de bransjene som har blitt hardest rammet, slik som hotell- og reiseliv. Men også i transport, barnehage, skole og helsetjenester. Selv om restaurant og servering har blitt rammet, opprettholder det fremdeles høy tillit. Det samme kan sies om kultur og idrett. Høyest tillit er det i bransjer som i mindre grad har blitt påvirket, slik som bank, forretningsmessig service- og tjenesteyting, telekom, IT og bygg og anlegg. Antakelig viser det at krise er noe som bringer folk sammen på tvers av hierarkiske lag, at kriser synliggjør at alle er i samme båt og at medarbeiderne gir anerkjennelse for den jobben som er gjort for å redde virksomheter og arbeidsplasser.

Om undersøkelsen:
ALX er en arbeidslivsundersøkelse designet, tolket og formidlet i samarbeid mellom Kantar og HR Norge. Dataene er hentet inn gjennom Gallup panelet og baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år. Datainnsamlingen skjedde siste del av september 2020. I overkant av 1000 personer deltok i undersøkelsen.

Til red:
Se illustrasjon

Graf utvikling tillit under korona


For kommentarer, ytterligere grunnlagsmateriale og intervjuer:
Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
Telefon: 906 66 720
E-post: even.bolstad@hrnorge.no

Harald Sørgaard Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar
Telefon: 91191382
E-post: harald.djupvik@kantar.com

Harald Djupvik og Even Bolstad
Harald Djupvik, Kantar (til venstre) og Even Bolstad