Ny undersøkelse om mangfold på norske arbeidsplasser: Det ytre mangfoldet som teller

Norske virksomheter må fokusere mer på det usynlige mangfoldet, mener HR Norge. En ny undersøkelse viser at det fortsatt er mangfold innen yrkeserfaring og utdanning som blir sett på som viktigst på arbeidsplassen.

HR Norge og Kantars ferske arbeidslivsundersøkelse (ALx) viser at norske arbeidstakere generelt er positive til mangfold på arbeidsplassen, og at fordelene veier opp for eventuelle ulemper. Men det som oppfattes som aller viktigst er først og fremst å få fatt i bredden i de beste ressursene.

  • Folk flest tenker mangfold inn i en rasjonell og verdiskapende sammenheng. Det er mangfold innen erfaringsbakgrunn, utdanning,
    profesjon og yrke som oppfattes å gi høyest verdi til virksomheten, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Fokus på det synlige
Undersøkelsen viser at syv av ti jobber sammen med andre, og dermed potensielt forholder seg til kolleger av ulikt kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, språk, kompetanse, seksuell legning, funksjonsnivå og personlighet. Likevel er det først og fremst etnisitet og kjønn de fleste tenker på når de hører ordet mangfold.

  • Det blir mye fokus på det synlige mangfoldet. Det er også denne typen mangfold som står i høysetet i samfunnsdebatten, og som man derfor ofte teller og rapporterer på. Men dette synet på mangfold blir for snevert. Når folk flest i tillegg ser på ulik yrkesbakgrunn, erfaring og utdanning som det mest verdifulle for en virksomhet, blir nok andre typer ulikheter og mangfold lett neglisjert, sier organisasjonspsykolog Harald Djupvik i Kantar.

Introverte ledere og høysensitive ansatte – ja takk
For mens det funksjonelle mangfoldet er på plass og kjønn, etnisitet og alder telles og tikkes av, og er det flere menneskelige egenskaper som er mindre synlige og til dels utydelige. Og her ligger det flere muligheter, mener Bolstad.

  • For å skape gode team og utvikle seg i riktig retning må virksomhetene tenke større bredde, også i form av personlige egenskaper, erfaringer og andre indre forskjeller. For eksempel havner folk med variert sosial bakgrunn, introverte ledere og mennesker med erfaringer som ikke nødvendigvis er helt A4 lett i skyggen i debatten om mangfold.

Det enkle er ikke alltid det beste
Organisasjonspsykologen mener suksess i kappløpet om innovasjon og rask utvikling blant virksomhetene kan oppnås ved å inkludere mennesker med andre perspektiv, tankesett og personligheter.

  • Det er enkelt og behagelig å ansette en som ligner oss selv, som har de samme meningene og som bekrefter vår egen opplevelse av omgivelsene. Men bidrar det til nyskaping og innovasjon? For å sikre at nye løsninger kommer på plass, at virksomheten videreutvikler seg, og at arbeidsplasser for fremtiden bevares og skapes trenger vi nye tanker og ideer. Disse oppstår når det etablerte utfordres, avslutter Djupvik.

Andre funn i undersøkelsen:

  • Hele ni av ti oppgir at de ikke tror virksomheten de jobber i har satt seg et mangfoldsmål.
  • Nesten én av tre (29 prosent) oppfatter seg selv som litt annerledes enn kollegene sine. Dette gjelder flere kvinner enn menn.
  • En av ti mener selv de har en bakgrunn som krever særbehandling. Det gjelder særlig kvinner og de som jobber i omsorgsyrker.
  • Yrkesfaglig mangfold betyr mest for privat sektor.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
Telefon: 90666720
E-post: even.bolstad@hrnorge.no

Harald Sørgaard Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar
telefon: 91191382
E-post: harald.dupvik@kantar.com

Pressebilde av Even Bolstad kan lastes ned her.
For ytterligere bilder, send e-post til anne.lian@hrnorge.no