HR Norge, Virke og Lederne foreslår prøveprosjekt knyttet til åpne søkerlister

HR Norge, Virke og Lederne har utformet et felles høringssvar i anledning regjeringens evaluering av offentlighetsloven. Formålet bak alliansen mellom de tre organisasjonene er å få regjeringen på gli i spørsmålet om alternativer til dagens krav til åpne søkerlister i offentlig sektor. Konkret utfordrer de kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner til å igangsette prøveprosjekter med utvidet adgang til å unnta søkere fra å stå oppført på de offentlige søkerlistene.

Horingssvar toppbanner bilder logo

HR Norge, Virke og Lederne leverte nylig en felles høringsuttalelse i forbindelse med regjeringens evaluering av offentlighetsloven. Gjennom uttalelsen gjør de et tydelig poeng av at det er en rekke problematiske sider knyttet til dagens krav til offentlige søkerlister i stat- og kommunesektoren. Spesielt er man bekymret for at omgåelsesstrategiene som også Oxford Research peker på sin evalueringsrapport, medfører at formålet bak lovens krav om åpne søkerlister ikke oppfylles. Strategien går blant annet ut på at det benyttes lederrekrutteringsbyråer av offentlige virksomheter for å unngå at søkernes navn havner i de offentlige søkerlistene.

— Når så mange åpent innrømmer at de tilpasser seg for å slå systemet, gjør de det ikke av vond vilje. De gjør det fordi de vil virksomheten de jobber i vel. Vi ser at kartet ikke stemmer med terrenget. Da er det oftest en svært god ide å justere kartet heller enn terrenget, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

Likeledes gjør man gjennom den felles høringsuttalelsen et poeng ut av at det offentlige går glipp av gode søkere når det gjennom loven stilles krav om at navn, alder, stilling og bosteds- eller arbeidskommune skal offentliggjøres. Det vises blant annet til Hadsel kommune der man i 2015 opplevde at alle søkerne til en ledig rådmannstilling trakk seg da kommunen skulle sette opp en offentlig søkerliste.

— Undersøkelsen avdekker at hele 65 prosent av de spurte har opplevd at gode kandidater har trukket seg eller latt være å søke fordi navnet deres vil bli offentliggjort, sier Even Bolstad. — Dagens ordning er tap-tap-tap for tre parter. Statlige etater og virksomheter får ofte ikke fatt i de beste kandidatene, dette taper samfunnet på. Gode kandidater, som gjerne også har mange valgmuligheter eller har det bra der de er, vegrer seg for å søke.

3 av 4 mener offentlige søkerlister ikke virker etter hensikten
I en felles spørreundersøkelse i regi av Virke og HR Norge svarer 3 av 4 (75,8 prosent) av de spurte at informasjonen som offentliggjøres på de offentlige søkerlistene ikke gir noen selvstendig trygghet for at ansettelsesprosessene har foregått på en riktig måte. Undersøkelsen er foretatt utelukkende blant personer som er involvert i rekruttering av mellomledere eller ledere til offentlige virksomheter (stat, kommune, fylkeskommune). Direktør i Virke, Alisdair Munro, mener funnene i undersøkelsen bekrefter at dagens krav til åpne søkerlister bør endres:

— Formålet med åpne søkerlister er å bidra til at ansettelsesprosessene i det offentlige foregår riktig og ryddig. Når et stort flertall av de spurte som til daglig jobber med rekruttering oppgir at informasjonen som offentliggjøres ikke har noen verdi i relasjon til dette, bør man stille spørsmål ved om det finnes andre og bedre måter å ivareta formålet bak loven på. Hensikten må være å utforme ordninger som gjør søkerne og samfunnet trygg på at prosedyrene rundt offentlige rekrutteringsprosesser er riktig, snarere enn å gi allmennheten tilgang til informasjon som skader de deler av offentlig sektor som lider under av at de mister søkergrunnlag, sier Munro.

Munro viser til at et flertall av de spurte i undersøkelsen (58,3 prosent) mener kravet til åpenhet er et problem for rekruttering til ledende stillinger.

Ønsker prøveprosjekt
De tre organisasjonene ønsker at regjeringen ved kommunal og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner kommer på banen, og foreslår gjennom sitt høringssvar et konkret alternativ til dagens krav til åpne søkerlister.

De to organisasjonene understreker at de stiller seg 100 prosent bak målsettingene til offentlighetsloven, som blant annet skal bidra til å kontrollere forvaltningen. Men det å trykke navn, stilling og alder på søkere gjør ikke jobben — snarere tvert om. Det skaper en illusjon om forvaltningskontroll, og er på mange måter farligere enn ikke å ha noen kontroll i det hele tatt.

— Vårt felles ønske er at regjeringen tar initiativ til ulike prøveprosjekter der offentlige virksomheter gis utvidet adgang til å innvilge søkere unntak fra å stå oppført på de offentlige søkerlistene, samtidig som man gjennom forvaltningsrevisjon etablerer et system for kvalitetssikring av prosedyrene knyttet til ansettelsesprosesser, sier Bolstad.

HR Norge og Virke mener et slikt prøveprosjekt eksempelvis kan etableres innen noen utvalgte kommuner og statlige virksomheter der man erfaringsmessig har utfordringer med å rekruttere kompetente mellomledere og ledere.

Kontaktpersoner:
  • HR Norge: Even Bolstad, tlf. 906 66 720 / Paal Leveraas, tlf. 982 16 666
  • Virke: Iman Winkelman, tlf: 97 67 75 28

Bilder (kan gjengis):

Even Bolstad medium
Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
Munro alisdair
Alisdair Munro, direktør Virke KTU
Jan Olav Brekke1
Jan Olav Brekke, leder i Lederne.