HR Norge og TNS Gallup tar tempen på norsk arbeidsliv

Vi tilbringer opp mot en tredjedel av tiden på jobb, men vi vet lite om hvordan vi kollektivt opplever arbeidshverdagen. HR Norge og TNS Gallup har derfor sammen utviklet måleverktøyet ALx som to ganger i året tar tempen på det norske arbeidslivet.

TNS

HR har en viktig rolle i å tilrettelegge for arbeidsglede, engasjement og godt lederskap, og selv om mange organisasjoner har gode data på egne ansatte, er det få, om noen målinger på hvor godt arbeidsmiljøet oppfattes å være generelt i norsk arbeidsliv.

For å bøte på dette har HR Norge og TNS Gallup inngått et samarbeid om en halvårlig indeks som viser hvordan det står til i norsk arbeidsliv. ALx (Arbeidslivindeksene) måler engasjement, endringsevne, gjennomføring og ledelse.

Hensikten med dette samarbeidet er å «ta pulsen» på det norske arbeidslivet ved å se på fire dimensjoner. ALx avspeiler snittet av de fire dimensjonene engasjement, gjennomføringsevne, endringsevne og ledelse.

Praktisk empiri

TNS Gallup har mer enn 30 års erfaring med medarbeiderundersøkelser, og det ligger mye teori og praktisk empiri bak de modellene som er utviklet.

Arbeidslivindeksen ALx bygger på fire underliggende indekser:

  1. Engasjementsindeksen: En sentral parameter i ALx er den individbaserte Engasjementsindeksen. Nyere forskning har vist at engasjement påvirker individuelle prestasjoner mer enn den tradisjonelle trivselsindeksen. Fordelen med engasjement er at den er ‘smittsom’ og således også påvirker de kollektive prestasjonene.
  2. Ledelsesindeksen: For å kunne styre kollektive prestasjoner må man ha styring, og da kommer vi ikke unna ledelse. Derfor inneholder ALx en Ledelsesindeks som avsjekker helt sentrale lederegenskaper som evne til å lytte, motivere og stake ut kursen.
  3. Gjennomføringsindeksen: En måling uten en parameter på direkte prestasjon er lite interessant, da det i siste instans handler om at en organisasjon må bevise sitt eksistensgrunnlag nå og i fremtiden. I en utvalgsundersøkelse er det ikke relevant å måle prestasjoner direkte på måloppnåelse. ALx inneholder derfor i stedet en Gjennomføringsindeks for se i hvilken grad ansvar, beslutningsevne og resultater har nødvendig fokus.
  4. Endringsvillighetsindeksen: Endring er konstant. Å utvikle endringskompetanse er derfor viktig både for å møte dagens og morgendagens utfordringer, og for mange organisasjoner også nødvendig for å overleve. For å følge med i endringene i omgivelsene, og gjennomføre endringer på en god måte, har ALx spørsmål knyttet til proaktivitet, forståelse og opplevd gjennomføringskraft.

Gjennomføringsindeksen og Endringsvillighetsindeksen gir sammen en god indikasjon på hvor godt organisasjonen faktisk presterer.

Mangler kunnskap om pensjon

Den første ALx ble gjennomført ved årsskiftet, og viste at norske arbeidstakere skårer sine ledere relativt lavt, og endringsviljen og -evnen kunne vært bedre, men vi er høyt engasjerte og har - tross svak ledelse - en høy gjennomføringsevne.

I et separat sett spørsmål i denne undersøkelsen avdekket vi også at det norske folk generelt sett er positive til å heve pensjonsalderen, samtidig som svært få selv er interessert i å stå lenger i arbeid.

Les mer av disse resultatene her:

Neste ALx

Neste ALx offentliggjøres etter sommerferien, og denne og etterfølgende målinger vil i stadig økende grad vise trender over tid i det norske arbeidslivet.

Om TNS Gallup

TNS Gallup er Norges største aktør innenfor relasjonsmålinger – herunder medarbeiderundersøkelser. TNS Gallup har mer enn 30 års erfaring med medarbeiderundersøkelser, hvor selskapet tilbyr gjennomprøvde og standardiserte konsepter. Konseptene benyttes over hele verden, og tilpasses ofte de ulike kundenes spesifikke behov. Konseptene er laget slik at resultatene kan brukes i det operative forbedringsarbeidet i den enkelte avdeling, og samtidig gi svar på mer strategiske utfordringer til organisasjonen. Fokus er på at undersøkelsene skal gi konkret, presis og handlingsorientert informasjon. TNS Gallup er videre opptatt av å koble data for å avdekke sammenhenger og gi innsikt.

TNS har 17.000 ansatte i mer enn 80 land. I Norge er TNS etablert som TNS Gallup AS med omtrent 140 fast ansatte, hvorav 75 kundekonsulenter. TNS Gallup er markedsleder i Norge med 31% markedsandel. TNS Gallup er ISO sertifisert (9001: 2008, 20252, 26362), og har også en av bransjens største benchmarkingsdatabaser.

Om HR Norge

HR Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon, og er Norges viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse.

Det er en ideell medlemsorganisasjon med historiske røtter tilbake til 1958, og har ca 3.000 individuelle- og virksomhetsmedlemmer fra privat og offentlig sektor.

Organisasjonens viktigste oppgave er å tilby kompetanse og nettverk om HR og ledelse gjennom rådgivning, kurs, konferanser, nettverk og medlemsmøter, samt å gi oppdaterte nyheter og bakgrunnsinformasjon om utviklingen innen faget.

HR Norge er en aktiv deltager i samfunnsdebatten, setter dagsorden og introduserer nyheter og trender innen HR-området. Vi er en del av flere internasjonale nettverk og samarbeider tett med internasjonale HR-miljøer. Gjennom dette henter vi inn og formidler forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden.

HR Norge utgir et ukentlig elektronisk nyhetsbrev som går til mer enn 13.000 abonnenter. Med dette er vi en ledende aktør i utvikling, overvåkning og formidling av relevant HR-kompetanse, og et referansepunkt for norsk HR.

For mer informasjon, kontakt:

  • Henrik Øhrn (henrik.ohrn@hrnorge.no), prosjektansvarlig HR Norge, tlf 92488132
  • Espen Figenschou, espen.figenschou@tns-gallup.no, prosjektansvarlig TNS Gallup, tlf 40065095
  • Paal Leveraas (paal.leveraas@hrnorge.no), kommunikasjonsansvarlig, HR Norge, tlf 98216666


IMG 7785
HR Norges Henrik Øhrn (t.v) jobber tett på TNS Gallups Espen Figenschou og Harald Djupvik om den halvårlige ALx (Arbeidslivindeksen).