Anbefaler direkte dialog mellom arbeidsgiver og lege

Pressemelding:HR Norge: Arbeidsgiver må ha direkte dialog med leger som sykemelder arbeidstakere. HR Norge foreslår i sin høringsuttalelse til Arbeids- og Sosialdepartementets forslag om endringer i Arbeidsmiljø- og Folketrygdeloven at arbeidsgivere skal kunne ta initiativ til dialogmøte mellom lege, arbeidstaker og arbeidsgiver ved behov.

HR Norge er en av høringsinstansene til forslagene om endringer som skal forenkle oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere. Medlemsorganisasjonen, som har ca 3.000 medlemmer fra offentlige og private virksomheter, støtter forenklingsarbeidet, men er bekymret for at det svekker arbeidsgivers dialog med lege og andre sykmeldere.

«Leger og andre sykmeldere er gitt særlig stor tillit ved at de kan holde arbeidstakere utenfor arbeidslivet. Konsekvensene av legens valg er svært store, og kostnadene bæres i av samfunnet, virksomhetene og den enkelte», sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

«Det norske samfunnet er preget av stor tillit, og det er ingen grunn til å tro at leger på generell basis ikke fortjener like høy tillit som 'folk flest', men spredning i sykmeldingspraksis indikerer likevel at ikke alle fortjener denne tilliten», legger han til.

Som den viktigste anbefalingen fra HR Norge, trekker Bolstad frem nødvendigheten av en 'trekantdialog' mellom sykmeldende instans, arbeidstaker og arbeidsgiver.

«Arbeidsgivers største utfordring i forhold til oppfølging av sykmeldte er at det er lite eller ingen dialog mellom arbeidsgiver og lege», sier han. «Arbeidsgivere opplever at de ikke får fortalt og diskutert muligheten av tilrettelegging direkte med legen. Med god tilrettelegging kunne mange sykmeldinger vært unngått eller kortet ned. Det er derfor viktig at det åpnes for et tettere samarbeid mellom alle tre parter, ikke bare mellom arbeidstaker og lege.»

I høringsuttalelsen til forslaget til endringer i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven vektlegger HR Norge, som har utarbeidet høringsuttalelsen i samråd med advokatfirmaet SBDL, spesielt to anbefalinger:

  1. Rett til å initiere dialogmøte med lege tilstede, jfr AML para 4-6 HR Norge anbefaler at sykmelder skal delta der hvor arbeidsgiver eller arbeidstaker ser behov for det. Dersom tungtveiende grunner skulle tilsi at legen mener at et slikt møte ikke bør finne sted, kan det legges til rette for at legen eventuelt søker NAV om unntak i det enkelte tilfelle. Bedriftshelsetjenesten bør da kunne være tilstede etter arbeidsgivers ønske.
  2. Kvalitetssikring av lege/sykmelders beslutninger De økonomiske og sosiale kostnadene av unødvendige sykmeldinger som etter hvert eventuelt går over i uførhet er så store at det er uforsvarlig å basere oppfølgning av den enkelte fastlege på for stor grad av tillit. Som en direkte konsekvens av det forslaget som nå fremmes, vil derfor HR Norge anbefale at det legges mer - og ikke mindre - vekt på overordnet oppfølgning av leger/sykmelders sykmeldingspraksis. Sanksjonene mot leger som ikke møter bør fortsettes, samtidig som man kanskje legger inn flere incitamenter og ikke bare straffer for brudd.