14 prosent forbedring når arbeidstakere går i «skyen»

Andelen norske virksomheter som bruker skybaserte samhandlingstjenester vokser sterkt. Titusenvis av arbeidstakere deler i dag tanker, ideer, bilder og videoer på tjenester som Office 365, Sharepoint , Google Docs og Facebook Workplace. En undersøkelse HR Norge og Kantar TNS nylig har gjort viser at norske arbeidstakere gjennomgående opplever dette som positivt. Hele 46 prosent mener at slike verktøy bidrar til at de gjør en bedre jobb.


HOVEDFUNN


GJØR BEDRE JOBB I SKYEN

Kantar TNS har på bakgrunn av tallmaterialet gjort beregninger som viser at arbeidstakere som bruker skybaserte samhandlingsverktøy opplever at de i snitt gjør en 14 prosent bedre jobb. Størst forbedring ser vi i telekom/IT, tjenesteytende næringer og forskning, mens kommunal forvaltning og helse- og pleie- og omsorgstjenester opplever minst forbedring.

– Bruk av slike verktøy gjør at kommunikasjonen går lettere på flere plan, sier organisasjonspsykolog Harald Djupvik i Kantar TNS. – Når kolleger og kunder blir lettere tilgjengelig, øker både produktivitet, effektivitet og opplevelsen av å gjøre en god jobb.

A Lx V samarbeid i skyen forbedring detaljert

46 % av arbeidstakerne opplever at skybaserte samhandlingsverktøy som Office 365 og Facebook Workplace bidrar til at de gjør en bedre jobb. Kantar TNS har basert på opplevd nytte og bruksfrekvens regnet ut at dette utgjør en forbedring på i snitt 14 %. Det er store bransjeforskjeller.

Mange har fokus på digitalisering av arbeidslivet. Det handler gjerne om å gjøre Norge mer effektivt og utvikling av nye produkter og tjenester. Denne undersøkelsen viser at utviklingen oppleves svært positivt, ikke bare for virksomhetene, men også for arbeidstakerne.

– Utviklingen er utrolig spennende og overveiende positiv, både for individ, virksomhet og samfunn, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge. – Bruk av slike tjenester gir større produktivitet og lavere kostnader. Når folk føler at de har det som skal til for å gjøre en god jobb, opplever de også mer trivsel, mestring og mening, legger han til.

Kantar TNS spurte 1001 mennesker i arbeid om deres bruk av nettbaserte samhandlingsverktøy. Mer enn halvparten av arbeidstakerne (54 prosent) svarte at deres arbeidsgiver har innført slike systemer, og 46% av disse svarer at det bidrar til at de gjør en bedre jobb.

A Lx V samarbeid i skyen bedre jobb

46 % av arbeidstakerne mener at bruk av skybaserte samhandlingsverktøy bidrar til at de gjør en bedre jobb.

STORE FORSKJELLER

De bransjene som er de mest intense brukerne av slike tjenester banker /finans/forsikring, media, reklame, PR, telekom og IT. Her bruker mer enn 60 prosent av arbeidstakerne skybaserte samhandlingstjenester.

I offentlig virksomhet, inkludert statlig og kommunal forvaltning og offentlige tjenesteytende virksomheter, er gjennomslaget lavest. Der er det like mange (61 prosent) som sier at de ikke bruker slike tjenester, mens bare 26 prosent svarer positivt.

Det er også store regionale forskjeller. Der det er relativt sett flest brukere av skytjenester er i Troms fylke.

– Dette peker mot at det er i ferd med å forme seg A og B-lag i det norske arbeidslivet, både mellom ulike bransjer og mellom ulike regioner, sier Even Bolstad. – Det er mye snakk om digitale klasseskiller, men da tenker vi vanligvis på individuelle sprik i digital kompetanse. Undersøkelsen viser at vi også bør være oppmerksom på faren for at det danner seg A- og B-lag regionalt og bransjemessig, sier han.

ARBEIDSGIVERS ØNSKE OM KONTROLL KAN GI MANGLENDE KONTROLL

A Lx V samarbeid i skyen utenom jobb

Arbeidsgivere som ikke tilrettelegger for samhandling i skyen fordi de opplever det som usikkert kan oppleve at ønsket om kontroll fører til at de ansatte likevel utveksler arbeidsrelatert informasjon, men da i en form som er utenfor arbeidsgivers kontroll.

– Arbeidstakere i de bransjene som i minst grad bruker samhandlingsverktøy tilrettelagt av arbeidsgiver vil nok i noen grad selv utforske mulighetene som ligger i slike verktøy. Stor, ukontrollert deling i åpne sosiale nettverk som Facebook i for eksempel pleie, omsorg og barnevernstjenester er i seg selv mer bekymringsfullt enn de innvendinger man måtte ha mot leverandørenes avtalevilkår, legger han til.

HR Norge tror disse teknologiene, sammen med digitalisering for øvrig, gjør norsk næringsliv og forvaltning mer effektive og produktive.

– For virksomheter som vil henge med i utviklingen er det viktig å bevege seg raskt fremover samtidig som man må gjøre det med forsiktighet, sier han.

— De store internasjonale aktørene som Microsoft, Google og Facebook skal og må operere innenfor norsk og europeisk lovgivning, men det finnes et utall andre leverandører av slike verktøy, og deres innsikt i og etterlevelse av norsk lov er nok i mange tilfelle svært begrenset. Arbeidsgivere som ikke tilrettelegger for gode samhandlingsverktøy vil da raskt finne seg selv i en situasjon hvor de har minimal kontroll med hvordan de ansatte samarbeider i skyen.

HR Norge mener at problemstillingen stiller økte krav til krysskompetanse. – Dette er en tematikk hvor verken jus, teknologi, HR eller risiko skal styre utviklingen alene. Å koble denne kompetansen, ekstrahere, tilføre et helhetlig strategisk perspektiv og gjøre nødvendige veivalg er et ansvar for toppledelsen i virksomhetene, sier Bolstad.

Nettopp manglende kompetanse og risikoaversjon er to av de viktigste grunnene som oppgis for hvorfor arbeidsgivere ikke har tilrettelagt for skybaserte tjenester under kontroll av arbeidsgiveren.

A Lx V samarbeid i skyen hvorfor ikke

Frykt for å miste kontrollen og manglende kompetanse oppleves av arbeidstakerne som to av de viktigste årsakene til at virksomheter ikke tar i bruk skybaserte samhandlingsverktøy.

Bolstad minner om at EUs nye datasikkerhetsdirektiv, som stiller svært strenge krav til leverandører av slike tjenester til europeiske kunder, blir en del av norsk lov fra 2018.

– Da strammes skruen til. Praksis utvikles uansett og delvis uavhengig av hva virksomhetene bestemmer. For stramme rammer stimulerer anarki og gjør at virksomheter blir stående igjen på perrongen der hvor andre skaper seg konkurransemessige fordeler. Å ikke bevege seg vil kunne skape en opplevelse av lav risiko og trygghet som det slett ikke er grunnlag for.

– Den eneste måten å regulere disse kreftene på, ligger utenfor Norges grenser. Derfor er EU og det som selskapene ser på som sine viktigste markeder sin rolle særlig viktig. Det er der man har makt og sanksjonsmidler til å sikre samfunnets overordnede interesser.

FACEBOOK WORKPLACE VINNER TERRENG

Undersøkelsen kartlegger også hvilke samhandlingstjenester som brukes, og Microsoft er fremdeles den klare markedslederen her med Microsoft 365 og Sharepoint. 25 prosent av respondentene bruker et eller begge disse verktøyene. Tar vi med Skype og andre teknologier som Microsoft kontroller og/eler eier, blir tallet hele 34 %.

På tredjeplass kommer imidlertid en relativt fersk nykommer. Facebook Workplace ble lansert i fjor i fem land, hvor Norge er et av dem. Undersøkelsen antyder at den knapt ett år gamle tjenesten har vunnet enormt med terreng. 7 prosent av arbeidstakerne sier at de bruker Workplace.

A Lx V samarbeid i skyen markedsandeler

Microsoft har en rekke samhandlingsteknologier i skyen, inkludert Skype, Sharepoint og Office 365. Selskapet er den dominerende leverandøren av skybaserte tjenester i det norske arbeidslivet. Facebook Workplace kommer imidlertid raskt etter, og ligger nå rett bak Google.

ALx V: HELE RAPPORTEN

ALx V (januar 2017) fra Kantar TNS og HR Norge: Om samhandlingsverktøy i skyen - hele rapporten.

Om undersøkelsen

Arbeidslivindeksen (ALx) gjennomføres to ganger i året som et samarbeid mellom HR Norge og Kantar TNS . Hensikten er over tid å følge utviklingen av viktige trivsels- og produktivitetsfaktorer som ledelseskvalitet, engasjement, gjennomføringsevne og endringsevne. Hver måling tar dessuten et dypdykk i et utvalgt tema. I denne femte runden av undersøkelsen (januar 2017) er temaet i hvilken grad norske arbeidstakere tar i bruk skybaserte samhandlingsløsninger. 1001 personer har svart.

Om Kantar TNS

Kantar TNS (tidligere TNS Gallup) er Norges største markedsanalyseinstitutt med over 150 ansatte i Norge. I tillegg ble TNS Gallup i 2008 en del av WPP, et av verdens største internasjonale kompetansenettverk inn kommunikasjonstjenester. I WPP er TNS organisatorisk plassert i Kantar Group, WPPs organisasjon for medie- og markedsanalyse. Gjennom TNS sin internasjonale organisasjon kan TNS Gallup gjennomføre prosjekter i de fleste aktuelle land i verden.

Om HR Norge

HR Norge er en faglig medlemsorganisasjon for human resources i Norge. Med 3.000 bedrifts- og individuelle medlemmer er HR Norge en arena som favner de fleste arbeidstakere i Norge.

Pressekontakter

Bilder og nedlastinger