Ekstroverte ledere en barriére for trivsel og produktivitet

Ledere svikter på ledelse av de mellom 30 og 50 prosent av arbeidstakerne som er introverte. Resultatet er mistrivsel og lavere produktivitet, viser European Employee Index 2014 fra HR Norge og det nordiske konsulentselskapet Ennova.

I et arbeidsmarked hvor mangfold er et suksesskriterium, kommer de fleste arbeidsgivere til kort i forhold til å tilrettelegge for en av de største minoritetene vi har i samfunnet: Personlighetstypen som i større grad retter sitt fokus innover i seg selv enn ut mot andre – de introverte.

Årets European Employee Index har for første gang tall som indikerer om respondentene er introverte eller ekstroverte. Ved å sammenholde disse tallene mot andre funn i rapporten, gjør vi oss en rekke interessante observasjoner:

  • Introverte opplever seg i mindre grad sett og anerkjent av sin nærmeste leder.
  • Introverte rapporterer større misnøye med måten arbeidshverdagen er tilrettelagt.
  • Introverte skårer betydelig lavere enn ekstroverte på faglig og personlig utvikling
  • Introverte er betydelig mindre engasjert i sitt arbeid.
  • Introverte er betydelig mindre lojale overfor sin arbeidsgiver, og de gir uttrykk for lavere arbeidsglede, tilfredshet og fornøydhet med virksomhetens ledelse.

- Vi ser at introverte rapporterer at de ikke trives like godt som ekstroverte i dagens arbeidsmiljø, samtidig som de opplever at sjefen ikke ser dem og deres behov, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

Ledertrening med huller

I undersøkelsen skårer respondentene hvor godt utsagnet «Jeg forteller min leder hva jeg har behov for at han/hun gjør slik at jeg kan yte mitt beste» passer for dem. Norske arbeidstakere som heller mot mer introversjon enn ekstraversjon skårer 59 på dette, mot 66 blant deres ekstroverte motpoler.

- De fleste ledere er ekstroverte, og deres ledertrening tar utgangspunkt i at de som skal ledes av dem også er ekstroverte, kommenterer Bolstad. – Det medfører at store deler av arbeidsstyrken vår opplever at de ledes av mennesker som ikke ser dem på arbeidsplasser som ikke er tilrettelagt for deres behov. Dersom det medfører at de går på 80 prosent av sin kapasitet, betyr det et enormt effektiviseringspotensial dersom vi på en bedre måte makter å ta høyde for at mennesker er ulike også hva gjelder personlighetstype, sier HR Norge-sjefen.

- Introverte og ekstroverte mennesker er forskjellige, og må behandles forskjellig. Samtidig er det viktig at de får en rettferdig likebehandling i det å bli sett av sin leder, få feedback og mulighet for faglig og personlig utvikling samt klare, personlige mål for sitt arbeid, sier markedsdirektør Simon Østervig i Ennova.

På utsagnet «Det meste av tiden arbeider jeg på måter som passer meg godt» skårer ekstroverte 75 poeng, mens introverte skårer 68. Dette er en stor forskjell i denne undersøkelsens kontekst.

Introverte blir ikke ledere

Introverte synes i mindre grad enn ekstroverte å ta lederroller. I et utvalg av 100 introverte nordmenn fra denne undersøkelsen, vil 13 av de være ledere, mens resten er arbeidstakere. I et tilsvarende utvalg av 100 ekstroverte, vil hele 19 av dem være ledere.

Introverte nordmenn har likevel en sterkere tendens til å ta lederskap enn i våre naboland Sverige og Danmark, hvor bare halvparten så mange i en gruppe av 100 introverte vil være i en lederstilling.

Introversjon forklart

De fleste personlighetsteorier inkluderer begrepene ekstrovert og introvert. I arbeidslivet er dette interessant fordi det sier noe om hvordan personer oppfatter, vurderer og tilpasser seg omverdenen.

Typisk ekstroverte mennesker er utadvendte, har bruk for omgivelsenes oppmerksomhet og får energi av det som skjer rundt dem. Ekstroverte føler seg godt tilpass i utadvendte og sosiale aktiviteter og trives med handling og avveksling. For de introverte er det helt motsatt.

Typisk introverte er i større grad innesluttet, relaterer seg til eget indre, og er mer tvilende i sine reaksjonsmønstre. Introverte er konsentrerte, reflekterte og samvittighetsfulle. De søker etter formål og motiv bak handlingene. De fungerer godt når det er stille og de er alene, men de er også sosiale.

Blant de som hevder at mellom 30 og 50 prosent av oss er introverte er den amerikanske suksessforfatteren Susan Cain, som i sin bok «Quiet» har skapt et paradigmeskifte i forhold til hvordan vi ser på introversjon; tidligere var det en lyte som måtte overvinnes, mens Cain og hennes tilhengere ser det som en ressurs vi ikke greier å nyttiggjøre oss godt nok.

Ekstrovert og introvert er to ytterpunkter på en skala hvor de fleste av oss befinner seg et sted i midten. De færreste er rene introverte eller ekstroverte. De av oss som ligger midt på treet omtales gjerne som «ambiverte». Ambiverte vil kunne hente fra et bredere repertoar enn sine kolleger i den ene eller andre ytterenden av skalaen.

Datagrunnlag

Når Ennova og HR Norge i årets undersøkelse differensierer personlighetstyper, er det basert på et datagrunnlag som gir indikasjoner på hvor på skalaen respondentene befinner seg – de er ikke basert på en utfyllende personlighetsanalyse. Selv om vi dermed ikke kan si med 100 prosent sikkerhet hvilken personlighetstype respondenten har, er imidlertid tendensene så interessante at vi velger å sette fokus på noen av resultatene. Nedenstående tabell og graf gir en sammenfatning av hvordan respondentene skårer ulike faktorer basert på om de heller mer mot ekstraversjon enn introversjon. Skåren er på en poengskala fra 0-100.

Utsagn

Danmark

Norge

Sverige

Skår for ekstroverte (E) og introverte (I) 0-100

E

I

E

I

E

I

Tilrettelegging av arbeid: «Det meste av tiden arbeider jeg på måter som passer meg godt»

81

79

75

68

81

77

Ledelse: «Jeg forteller min leder hva jeg har behov for at han/hun gjør slik at jeg kan yte mitt beste»

65

59

66

59

67

61

EEI-turné

European Employee Index presenteres i fire norske byer i perioden 23 til 28. mai.