EEI 2013: Store forskjeller i indre motivasjon

En av nyvinningene i årets undersøkelse er en "IM-indeks", som avdekker norske arbeidstakeres indre motivasjon. Det er store og kanskje overraskende forskjeller.

Nordlendinger er mer motiverte på jobben enn andre. Transportnæringen og bygg og anlegg har de minst motiverte arbeidstakerne. Årets European Employee Index fra HR Norge og Ennova går i dybden på hva som motiverer i det daglige arbeid.

Forskere skiller mellom ytre og indre motivasjon. Ytre stimulanser – for eksempel mer lønn - har en kortvarig effekt, mens motivasjon som kommer innenfra er varig. Indre motivasjon hos arbeidstakerne er derfor en av de viktigste – om ikke den viktigste – bestanddelen i suksess.

Tre faktorer er avgjørende for indre motivasjon, ifølge den internasjonale forfatteren Daniel H. Pink. Disse faktorene er autonomi, mestring og mening. Årets European Employee Index (EEI) fra HR Norge og Ennova har sjekket med 31.000 arbeidstakere verden over for å se om teoriene holder vann.

HR Norge og Ennova har i årets EEI-undersøkelse laget en egen indeks som fokuserer på disse tre faktorene. Vi kaller den “IM-indeksen", hvor IM står for indre motivasjon.

EEIs primære fokus er å måle arbeidsglede, og når vi sammenholder IM-indeksen med arbeidsglede, er det en klar sammenheng: Jo sterkere indre motivasjon, jo større arbeidsglede.

Ledere gir ikke mening

Norske ledere er i relativt liten grad opptatt av å spre og forankre virksomhetens visjon og misjon i det daglige arbeidet. De minst meningsfulle arbeidsplassene finner vi transport (62 av 100) og bygg og anlegg (63 av 100). Offentlig sektor skiller seg ut i positiv forstand. Spesielt høyt skårer politifolk og ansatte i forsvaret. Mennesker i omsorgsyrker skårer spesielt høyt – 75 poeng. Fellestrekket for disse yrkene er at de alle har et konkret samfunnsoppdrag de skal utføre. Da blir det enkelt å kommunisere formålet på en tydelig måte.

Selvgående nordmenn

Norge skårer 72 av 100 poeng på graden av autonomi. Det er forskjeller mellom ulike grupper arbeidstakere. Eksempelvis opplever eldre medarbeidere mer selvstendighet enn yngre medarbeidere. Arbeidsfunksjoner med høy selvstendighet er ledere, ingeniører, undervisere og pedagoger, mens produksjons- og servicemedarbeidere har lav selvstendighet. På bransjenivå har medarbeidere innenfor transport og i helsevesenet lite autonomi.

Mangler mestringsfølelsen

Norske medarbeideres opplevelse av mestring ligger på 66 poeng, markant lavere enn opplevelsen av autonomi og mening. Salgsassistenter, servicemedarbeidere og håndverkere skiller seg ut ved at de hverken har "spirit" eller utholdenhet til å bli bedre på egne arbeidsoppgaver.

Størst IM i omsorgsyrker

Graden av indre motivasjon (IM-indeksen), som altså er en sammenslåing av de tre faktorene autonomi, mestring og mening, varierer fra bransje til bransje. Høyest IM finner vi omsorgsyrker, lavest i transportnæringen.

# Sektor IM

1

Omsorgstjenester 73

2

Undervisning og forskning 72

3

Bank og forsikring 71

4

Olje og gass 71

5

Primærproduksjon 71

6

IT og rådgivning 70

7

Offentlige myndigheter 69

8

Bygg og anlegg 67

9

Handel og service 67

10

Helsevesen 67

11

Produksjon andre varer enn mat- og drikkevarer 66

12

Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 64

13

Transport 60

Nordlendinger har sterkest indre motivasjon

Det er relativt små variasjoner fra landsdel til landsdel, men arbeidstakere i de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark) markerer seg som de som er sterkest drevet frem av indre motivasjon. Lavest ligger arbeidstakere i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold og Akershus (Østlandet), og i Oslo.

#LandsdelIM

1

Nord-Norge 71

2

Midt-Norge 69

3

Vestlandet 69

4

Sørlandet 69

5

Oslo 68

6

Østlandet 68

Om European Employee Index

Resultatene bygger på European Employee Index, som er en av de største undersøkelser av arbeidsglede. EEI er basert på svar fra 31.000 medarbeidere i 28 land verden rundt. Landene er utvalgt etter deres betydning for globale virksomheter med utgangspunkt i Norden. I Norge har vi samlet inn 5.900 svar. Årets måling er den 14. årlige måling.

European Employee Index 2013
Rapport
European Employee Index 2013