ALx: Her er HR Norge og TNS Gallups halvårlige Arbeidslivindeks

Den halvårlige Arbeidslivindeksen (ALx), som er et samarbeid mellom HR Norge og TNS Gallup, er nå klar. 1.065 nordmenn som i dag er i arbeid har svart på spørsmål som avdekker hvordan de opplever arbeidshverdagen sin.

Noen av de interessante funnene i denne undersøkelsen:

Alx grundere

Lav gründervilje: Til tross for at innovasjon og entreprenørskap er sterkt fokusert på den politiske agenda, er gründerviljen i Norge heller lav. Bare 1 av 20 vil starte egen virksomhet dersom de skulle miste jobben, og det er nesten ingen kvinner blant dem. Langt flere – både kvinner og menn — svarer at de vil pensjonere seg dersom jobben skulle bli borte. Les mer om dette.

Alx kompetanse vs engasjement

Uutnyttet potensial: Norske arbeidstakere føler seg underutnyttet i arbeidet. 250.000 arbeidstakere opplever at deres kompetanse ikke blir utnyttet. Dette står i kontrast til hvordan lederne ser det – der er det bare 2 av 100 som syns de ikke får utnyttet potensialet i medarbeiderne. Les mer om dette.

Alx omstillingshjelp

Tredelt utrygghet – vest er verst. Arbeidslivet er blitt mindre trygt HR Norge og TNS Gallups undersøkelse avdekker at hver fjerde arbeidstaker i privat sektor tror jobben vil være mer utrygg om et år fra nå. Landet er delt i tre hovedregioner hva gjelder hvor utrygt arbeidstakerne opplever dagens situasjon. Størst usikkerhet er det i de sør- og sørvestlige fylkene. Usikkerheten har i langt mindre grad nådd offentlig sektor. Tallene vi er kommet frem til er noe høyere enn det som ble rapportert i en lignende undersøkelse som ble offentliggjort av Fafo nylig. Les mer om dette.

Alx alle indekser ledere

Ledere trenger støtte: Vi ser en tendens til at mange ledere mister engasjement og fremtidstro. Ledere ser hvor utviklingen bærer tidligere enn medarbeiderne, og dette har gjort at troen på virksomhetens gjennomføringsevne synker. Ennå er ledere mer engasjert enn deres medarbeidere, men engasjementsindeksen synker raskere for denne gruppen enn for øvrige. For virksomhetene er det viktig å fokusere på ledere, og spesielt mellomledere, slik at de får den støtten de trenger for å gjøre en god jobb. Les mer om dette.