Betydningen av kulturell sensitivitet i seleksjon og trening av ”den rette expaten”

Stadig flere norske organisasjoner sender sitt nøkkelpersonell (expats) til utlandet for å arbeide tett på sine utenlandske samarbeidspartnere. Utsendelse av expats kan være et viktig strategisk grep knyttet til organisasjonens fremtidige utviklingsmuligheter.

Stadig flere norske organisasjoner sender sitt nøkkelpersonell (expats) til utlandet for å arbeide tett på sine utenlandske samarbeidspartnere. Utsendelse av expats kan være et viktig strategisk grep knyttet til organisasjonens fremtidige utviklingsmuligheter. For den enkelte arbeidstaker kan internasjonal arbeidserfaring gi mulighet for nye faglige og personlige utfordringer. I tillegg kan et mer langvarig, men tidsbestemt utenlandsopphold være en unik anledning til å oppleve noe nytt og annerledes sammen med familien.

Likevel - det å tilpasse seg en ny kultur kan vise seg å være i overkant utfordrende. En gjennomgang av forskningslitteraturen på expats viser nemlig at manglende evne til å håndtere kulturelle forskjeller er en av de vanligste årsakene til for tidlig avbrutte utenlandsopphold. Dette peker på viktigheten av å selektere expats som, i tillegg til faglig kompetanse, også innehar personlige egenskaper og ferdigheter som gjør dem rustet til å møte kulturelle utfordringer på en god måte. Videre er det nødvendig å sikre at expatens iboende robusthet til å håndtere kulturelle utfordringer opprettholdes og pleies gjennom hele utstasjoneringsperioden. Det er derfor viktig at organisasjoner tilbyr expater (med familier) skreddersydde forberedende treningsprogrammer, samt tett oppfølging i form av faglig, psykologisk og sosial støtte før, under og etter endt utenlandsopphold. Det er sannsynlig at investeringer forbundet med slike tiltak vil gi god avkastning fordi tiltakene øker sannsynligheten for økt produktivitet hos expat, og videre, reduserer risiko for for tidlig avbrutte utstasjoneringer. Å ikke investere i slike tiltak kan derimot ha fatale konsekvenser for organisasjonen, for mens enhver utstasjonering koster anslagsvis 2-3 ganger expatens ”norske” lønn, kan avbrutte utstasjoneringer også innebære tapte forretningsmuligheter og svekkede relasjoner til utenlandske samarbeidspartnere.

Kulturell sensitivitet: Seleksjon, krysskulturelt treningsprogram og oppfølging

Kultur har en sterk innvirkning på menneskers atferd. Fra fødsel av har vi blitt sosialisert inn i et samfunn som gradvis har formet hvordan vi tolker våre omgivelser, hvilke holdninger, verdier og normer vi utvikler, og hvordan vi mener både vi selv og andre bør opptre. Kultur er viktig fordi den skaper forutsigbarhet. Felles for alle kulturer er at den er internalisert og ofte styrt av ubevisste, automatiske og uuttalte prosesser. Det er derfor ikke gitt at en person som fungerer godt i én kultur vil fungere tilsvarende godt i andre kulturer. Utvikling av kunnskap og forståelse for hva kulturelle særegenheter betyr, og hvordan og når de kommer til uttrykk, er avgjørende for effektiv interkulturell kommunikasjon. En essensiell faktor er også at man evner å justere seg etter, og håndtere ukjente situasjoner. Slike kunnskaper og ferdigheter kalles kulturell sensitivitet.

Ønsker du å lese mer om seleksjon, krysskulturell trening og fasene i en utstasjonering kan du laste ned hele artikkelen under.

(Kun for medlemmer, krever innlogging.)

Kronikk expats
Dokument
Kronikk expats