Krysskulturell kompetanse

Krysskulturell kompetanse kan beskrives som evnene til å kommunisere hensiktsmessig og målrettet med alle mennesker uansett kulturell bakgrunn. Globalisering, migrasjon og et stadig mer internasjonalt arbeidsliv har fremhevet betydningen av krysskulturell kompetanse.

Ved å utvikle krysskulturell kompetanse får man samtidig en større forståelse for egen kultur og evner derfor å samhandle mer effektivt og hensiktsmessig også med mennesker fra ens egen kultur.

Krysskulturell kompetanse handler om kontekstforståelse, og evnen og viljen til å lese, forstå og håndtere denne. Et sentralt mål i krysskulturell kompetanse er å identifisere samtlige faktorer som gjør forståelig kommunikasjon og sunne relasjoner mulig.

Viktige elementer ved krysskulturell kompetanse er gode sosiale intensjoner, et åpent sinn, stor nysgjerrighet og en fleksibilitet i form av lytting, avventing, observasjon og tilpasning. Krysskulturell kompetanse vokser deretter frem gjennom erfaringer, kunnskap og refleksjon.

Å jobbe med krysskulturell kompetanse handler i stor grad om å bytte perspektiv. I krysskulturell kompetanse er det nødvendig å jobbe empatisk med å bytte «briller», slik at man evner å se og forstå andres virkelighetsoppfatninger, verdigrunnlag, normsystemer, tradisjoner, vaner og kommunikasjonsmønster.

Denne evnen til å endre perspektiv, henger tett sammen med grad av sosial og kulturell sensitivitet. Innunder krysskulturell kompetanse hører også sosial kompetanse generelt, deriblant holdninger, selvinnsikt og empati.

En pilar i både krysskulturell kompetanse og sosial kompetanse generelt, er god observasjonsevne. Disse, i kombinasjon med tilpasningsdyktighet, vil føre til at vi i mindre grad foregriper, kategoriserer, generaliserer og fordømmer.

I organisasjonssammenheng er det hensiktsmessig å bruke begrepene krysskulturell eller interkulturell kompetanse, fremfor flerkulturell kompetanse. Dette fordi begrepet flerkulturelt er upresist og gir utydelige assosiasjoner. Dessuten står det i kontrast til begrepet monokulturelt, men få om noen samfunn eller organisasjoner er monokulturelle, i den forstand at de har én rendyrket kultur fri for påvirkning utenfra.

I praksis utøves krysskulturell kompetanse ved å:

 • Utvise ydmykhet
 • Beskrive – ikke fortolke eller bedømme
 • Aktivt avsjekke antagelser og intensjoner
 • Ta på den andre parts «briller»

Hvordan oppnå resultater raskere i krysskulturell kommunikasjon:

 • Konsentrasjon
  • Lytt minimum 80 % av tiden!
  • Still utforskende spørsmål – hvordan, hva tenker du om…
 • Kommuniser sekvensielt ikke parallelt
  • Ta opp ett og ett tema, fremfor å bake flere inn i ett argument
  • Unngå innfløkte spørsmålsstillinger, vær konkret og poengtert
  • Unngå lange og abstrakte fremstillinger, bruk heller bilder og visualisering
 • Bruk mye tid i personlige møter
  • Det personlige trumfer epost, sms, chat, Skype osv.
 • Snakk sakte!
 • Høflighet
  • Unngå ironi, sarkasme og humor som krever felles referanser