Hvorfor – meningen med det hele

Visjoner, verdier og det store «Hvorfor» – meningen med det hele. Det som gjør at medarbeidere gir det lille ekstra, holder ut, står på, ofrer seg, føler lojalitet og stolthet, og kanaliserer all sin energi og kompetanse inn imot organisasjonens beste.

Visjon

En visjon er organisasjonens drivkraft og inspirasjonskilde. Visjoner handler om fellesskap og tilhørighet. En visjon forteller oss at vi er en del av noe større; en organisasjon, et konsern, et samfunn.
Visjonen er ment å fremvise det vi i fellesskap ønsker å strekke oss etter. Visjonen fungerer best om den i stor grad overlapper med medarbeidernes egne verdier, normer, ambisjoner og prioriteringer.

Visjonsarbeid handler om å legge til rette for ekspansjon, innovasjon og progresjon. En god visjon hjelper organisasjonens ledere og medarbeidere til å overse trivialiteter og heller ta ansvar, løfte blikket og fremme forbedringsforslag med bakgrunn i visjonen. Et godt visjonsarbeid betyr at det i læringsprosessene skal være rom og takhøyde; rom for å feile, takhøyde for forskjellighet.

Verdier

Verdiene kan være veldig konkrete, som bonus, bedriftshytte, status og lønn, men også mer visjonære og abstrakte, der samfunnsansvar, personlig utvikling, læring og bærekraft er mer fremtredende.

Alle organisasjoner har verdier i praksis, inkludert verdier som enda ikke er identifisert eller som ledere og medarbeidere ikke er seg bevisste. Organisasjonens verdier er dynamiske og endrer seg over tid, på lik linje med ledere og medarbeidere.

Verdier er kanskje det viktigste innholdet i organisasjonskulturen. Hvilke verdier som råder i en organisasjon vil bli særlig synlige når omgivelser og betingelser endrer seg. Fusjoner, omorganiseringer og omstrukturereringer vil derfor kunne synliggjøre kulturelle forskjeller.

Verdier veileder om hvordan man skal forholde seg i en rekke situasjoner ved å være standarder for hva som er godt og dårlig, de kan vise vei i valgsituasjoner, de virker motiverende og de opprettholder selvaktelse (Bang, 2005).

Rokeach (Bang, 2005:47) har definert verdier som: ”… en vedvarende tro på at en spesiell handlemåte eller slutt-tilstand personlig eller sosialt er å foretrekke fremfor en motsatt eller annerledes handlemåte…” Argyris og Schøn (Bang, 2005) skiller mellom organisasjonens forfektede verdier - de verdier man sier at man har og at man tror på (de er formulert i visjoner og verdidokument), og bruksverdier - de som kommer til uttrykk i organisasjonen gjennom atferd, ritualer, vaner og valg.

Formål

Formål er hva vi organisasjonen vil fremstå som utad, omdømme, merkevare, image. Formål er det organisasjonen leverer av produkter og tjenester, eller hvordan organisasjonen bidrar til kundenes vekst.

Formål er nært knyttet til kompetanse, ferdigheter, ekspertise, og hvilke områder, produkter og tjenester organisasjonen ønsker å fremstå som gode på.

Samlet vil visjon, verdier og formål – svaret på spørsmålet om «hvorfor finnes denne organisasjonen» vil alltid medføre en balansegang mellom ulike verdier og verdivalg. Kanskje kan man si at både mennesker og organisasjoner er i kontinuerlig søken etter den perfekte balansen.

Kilde: Bang, Henning (2005), Organisasjonskultur, Tano.