Medarbeiderundersøkelse i et ledelsesperspektiv

Linda Lai er faglig arkitekt bak medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR. Hun setter undersøkelsen inn i et større lederperspektiv og forteller hvordan ledere kan bruke undersøkelsen til målrettet utviklingsarbeid.

Linda Lai er Professor i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. I september kommer hun til konferansen HR i kommunen 2019 med sitt foredrag «10-FAKTOR i et ledelsesperspektiv».

- Hva er 10-FAKTOR og hvordan har du kommet frem til dette verktøyet?

- 10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse som tilbys av KS til norske kommuner. KS ønsket å utvikle en ny, forskningsbasert og utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse, og jeg har bidratt som faglig rådgiver. De ti faktorene er valgt ut fordi bred forskning viser at de er spesielt viktige for å oppnå høy innsats og gode resultater gjennom medarbeidere, sier Lai. Og legger til at 10-FAKTOR ikke er en trivselsundersøkelse eller arbeidsmiljøundersøkelse, men først og fremst et utviklingsverktøy for ledere. De ti faktorene som inngår i undersøkelsen vektlegger ulike sider ved motivasjon og mestring som ledere i stor grad kan påvirke, i tillegg til lederens egen grad av mestringsorientert ledelse.

- Du snakker om mestringsorientert ledelse, hva legger du i dette?

- Mestringsorientert ledelse innebærer å støtte og legge til rette for at medarbeidere lærer, utvikler seg og oppnår høyest mulig innsats og ytelse, både individuelt og sammen, ut fra deres individuelle forutsetninger og behov. En viktig del av mestringsorientert ledelse er å tilby konkret mestringsstøtte samt stimulere til et såkalt mestringsklima blant medarbeiderne, slik at de støtter hverandres læring og deler kompetanse. Både mestringsorientert ledelse og et godt mestringsklima er av stor betydning for å skape en «lærende organisasjon», innovasjon og gode endringsprosesser. Nye undersøkelser fra Norge viser også at høy grad av mestringsorientert ledelse gir lavere sykefravær.

- Hvordan bruke 10-FAKTOR som lederverktøy?

- For å få størst mulig utbytte av 10-FAKTOR er det viktig at man ikke bare ser på 10-FAKTOR som en måling med jevne mellomrom, men at de ti faktorene blir et mentalt bakteppe for ledelse i det daglige. Resultatene fra 10-FAKTOR bør føre til systematisk utviklingsarbeid og gir over tid en indikasjon på om utviklingen går i ønsket retning, sier Lai. Men det finnes fallgruver. Noen ledere undervurderer nok egen betydning når det gjelder de ti faktorene som inngår i undersøkelsen, det vil si at de selv er viktige premissgivere for det som måles. Da ser de ofte ikke hvilke muligheter som ligger i å jobbe systematisk med forbedring.

- Hvordan legger du best til rette for bruk av 10-faktor før du går i gang?

- Informasjon og forventningsavklaring i forkant er naturligvis veldig viktig for å få medarbeidere til å svare på undersøkelsen. Ledere bør også involvere tillitsvalgte i både planlegging og oppfølging av undersøkelsen. Det er også viktig å informere om at 10-FAKTOR ikke er en trivsels- eller arbeidsmiljøundersøkelse, men at det å svare på undersøkelsen er en viktig mulighet til å gi tilbakemelding som kan bidra til forbedringer som er i medarbeidernes interesse, avslutter Lai.

HR i kommunen 2019 Forsidebilde

HR i kommunen 2019 er konferansen for deg som jobber i - eller med - HR, mennesker og organisasjon, omstilling, digitalisering og innovasjon i kommunen. Les mer om konferansen og se program og påmelding her.