Virksomhetsleder for Ressursenheten, Etat Omsorgssentre
Arbeidssted Etat Omsorgssentre består av 9 institusjoner, organisert i fem virksomheter i tillegg til en ressursenhet. Etaten har også ansvaret for tjenester til personer med demens i en tidlig fase. Etaten inngår i seksjon Helse og velferd, som har ansvar for kommunens helse- og velferdstjenester. Stillingen inngår i etatssjefens lederteam. Etatens bruttobudsjett er på vel 550 mill. kroner. Det er ansatt 630 årsverk og vel 1000 personer i etaten. Ressursenheten ble etablert som en virksomhet i 2015. Etat Hjemmesykepleie og etat Tjenester til funksjonshemmede har også etablert ressursenheter. Ressursenhetene har vært i stadig utvikling og ble i 2019 evaluert av PWC (Pricewaterhousecoopers AS). Det jobbes nå med en ny plan for Ressursenhetens oppgaver fremover. Oppgavene vil i hovedsak være vikarformidling, rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidstidsordninger Ressursenheten skal være etatens ressurs på blant annet de overordnede punktene. Stillingen som virksomhetsleder er fast i 100 %. Ressursenheten er organisert i stab til etatssjefen for å kunne ivareta hele etatens behov.


Hovedoppgaver
Som virksomhetsleder for Ressursenheten i etat Omsorgssentre får du ansvar for å videreutvikle og drifte virksomheten i samarbeid med andre ledere i og utenfor etaten. Viktige fokusområder per d.d. er robuste tjenester med god økonomistyring.

Faglig ansvar:

 • Er ansvarlig for at tjenestene som ytes er iht. gjeldende lover, forskrifter og planer
 • Har budsjettansvar og er ansvarlig for at virksomheten drives innenfor tildelt økonomisk ramme
 • Har personalansvar, herunder ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet (HMS) herunder arbeidsmiljø
 • Er ansvarlig for virksomhetens drift.
 • Skal arbeide innovativt og skal gjennom etatens og virksomhetens lederteam sørge for at etaten og virksomheten realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Har ansvar for å etablere nødvendige arenaer for tverrfaglig samarbeid


Bidra til:

 • Skal bidra til å nå etatens mål
 • Skape samarbeidsarenaer


Konkrete arbeidsoppgaver

 • Lede virksomheten i henhold til lederavtale, delegasjonsreglement, økonomi- og anskaffelsesreglement
 • Realisere kommunens, seksjonens og etatens visjoner, mål og planer
 • Arbeide systematisk med kvalitets- og kompetanseutvikling
 • Ansvar for drift, økonomi, ressursstyring, ledelse og personalforvaltning i henhold til funksjonsbeskrivelse for virksomhetsleder i seksjon Helse og velferd
 • Det kan påløpe nye arbeidsoppgaver og endringer i oppgaver underveis

Rapportering:
Virksomhetsleder rapporterer til etatssjef og inngår i etatens lederteam
Oppfølging av målekort - Fredrikstad kompasset


Kvalifikasjonskrav

 • Bachelornivå innen HR, personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, arbeidsrett,
 • økonomi eller liknende
 • Må ha ledererfaring og/eller lederutdanning


Ønskede kvalifikasjoner

 • Bør ha lederutdanning fra høyskole eller universitetsnivå
 • Bør ha erfaring eller kjennskap fra virksomhetens fagområde
 • Bør ha kjennskap til arbeidstidsordninger og turnusarbeid


Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen:

 • Personlige egenskaper og egnethet tillegges avgjørende vekt.
 • Har evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • Har kunnskap og god kjennskap til offentlig forvaltning, lov og avtaleverk i arbeidslivet
 • Har gjennomføringsevne og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar. Det er en fordel om søker kan vise til resultater
 • Har høy arbeidskapasitet, er serviceinnstilt og trives med å ha en aktiv og synlig rolle
 • Er positiv, fleksibel og tillitsskapende og ser løsninger og muligheter. Innovasjon er et fokusområde i Fredrikstad kommune
 • Evner å se en helhetlig løsning til beste for kommunens innbyggere
 • Er god til å kommunisere, muntlig og skriftlig på norsk, og god til å dele kunnskap, søke råd og samarbeide med andre
 • Har godt humør, er glad i folk og har evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Har gode IKT kunnskaper
 • Er utviklingsorientert, og har forståelse og interesse for endringsledelse og forbedringsarbeid


Vi kan tilby

 • En spennende lederstilling i en seksjon i vekst og utvikling
 • Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Deltakelse i lederutviklingsprogram
 • Mulighet til å påvirke fremtidens helsetjeneste i Fredrikstad kommune
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP (Kommunal Landspensjonskasse)
 • Det gis kompensasjon for møtevirksomhet/annen særlig belastning med 10 fridager pr. kaldenderår, jfr. Hovedtariffavtalen § 6.3.


Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Prøvetiden er på 6 mnd.

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Annita Delbekk Moseidjord, tlf. 69 30 55 25.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Logo stor
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Sted
Fredrikstad
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 30.10 2020 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil