Høgskolen i Innlandet

Seksjonsleder HR og lønn

HR-avdelingen er HINNs fagmyndighet på organisasjon, ledelse, og ansattutvikling og har også overordnet ansvar for HMS, samfunnssikkerhet og beredskap. Vi tilbyr støtte- og spesialisttjenester knyttet til drift, forvaltning og utvikling innen disse områdene. HR-direktøren har det overordnede ansvaret for HR-relaterte aktiviteter på høyskolen, både strategisk og operativt. Høyskolens administrasjon er lokalisert til Lillehammer og Elverum. Ditt hovedarbeidssted vil være et av disse stedene, avhengig av dine preferanser. Du vil lede ansatte på begge steder, så det forventes at du er til stede på begge campus.

Seksjonslederen for HR- og lønnstjenester vil ha ansvar for HR- og lønnsforvaltning, og for leveranse av tjenester til høyskolens fakulteter og administrative avdelinger. Dette innebærer både å tilby tjenester som fellestjenester og som direkte støtte til ledere ved høyskolen. Du vil være ansvarlig for tjenesteleveranse, utvikling av tjenester, standardisering og automatisering av oppgaver innen HR og lønn, og forventes å være en pådriver for å utnytte teknologiske muligheter slik at HR- og lønnsrelaterte fagområder er effektive og smidige for våre ledere og medarbeidere. Du vil lede et team på rundt 13 personer, ha fagansvar for ansatte som arbeider innenfor ditt fagområde på fakultetene, og jobbe tett med HRdirektøren og andre HR-medarbeidere. HR-avdelingen består av omtrent 20 medarbeidere, og det er totalt rundt 30 medarbeidere i HRfunksjonen ved HINN.

HR-avdelingen er en av seks administrative enheter (faglinjer) ved høyskolen. Som seksjonsleder vil du samarbeide nært med de andre enhetene og de administrative lederne på fakultetene.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som seksjonsleder for HR- og lønnstjenester vil du ha følgende hovedansvar og -oppgaver

 • Lede seksjon for HR og lønnstjenester:
  • Personalansvar for seksjonens medarbeidere og gjennomgående fagansvar for HR- og lønnsforvaltning i HINN
  • Sørge for utvikling av et godt arbeidsmiljø og en arbeidsfordeling som sikrer at seksjonen leverer tjenester av god kvalitet.
  • Ivareta internkontroll og nødvendige kvalitetskontroll for hele HINN innenfor ansvarsområdene
  • Følge opp og legge til rette for kontinuerlig utvikling av seksjonens kompetanse
  • Ivareta planlegging og kontinuerlig utvikling av seksjonens ansvarsområder
  • Budsjettansvar og oppfølging for seksjonen
 • Pådriver for videreutvikling av HINNs HR- og lønnsforvaltning
  • Overordnet ansvar for utvikling av HR- og lønnsforvaltning og -tjenester
  • Ha et særlig fokus på digitalisering, automatisering og tilgjengeliggjøring av brukervennlige verktøy.
 • Delta i drift og utvikling av HINNs administrasjon
  • Ivareta samarbeid og koordinering med andre faglinjer (bl.a. økonomi, IT og dokumentasjons- og informasjonsforvaltning)
  • Ivareta samarbeid og koordinering med høgskolens fakulteter og administrative avdelinger som tjenesteleverandør, kvalitetssikrer og pådriver for utvikling av likeverdige tjenester i HINN

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha:
  • Relevant universitet-/høyskoleutdanning på minimum masternivå, særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
  • Relevant ledererfaring fra HR-området/-arbeid
  • Erfaring med personalledelse
  • Erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling , digitalisering og endringsledelse
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk
 • Det er ønskelig med:
  • Erfaring fra arbeid med og/eller ledelse av lønnsforvaltning
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og kunnskap om statlig lov- og avtaleverk
  • Erfaring fra internkontroll, økonomistyring og planarbeid
  • Erfaring fra prosjekt- og/eller prosessledelse
 • Personlige egenskaper:
  • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil
  • Engasjement for endring og nyskaping
  • Evne til å utøve både strategisk og operativ ledelse, og til å initiere og gjennomføre endringsprosesser.
  • Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å bygge velfungerende team gjennom medvirkning og tillit

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.
Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom
hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som 1211 seksjonssjef etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.


Søke stillingen
Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".
Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt: HR-direktør Lars Petter Mathisrud, e.post lars.petter.mathisrud@inn.no, tlf 911 75 720, eller seniorrådgiver Christine Haugland, e.post christine.haugland@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

 • Arbeidsgiver

  Høgskolen i Innlandet

 • Sted

  Elverum / Lillehammer

 • Stillingstittel

  Seksjonsleder HR og lønn

 • Stillingstype

  Heltid

 • Søknadsfrist

  18.08 2024 23:55

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. Høgskolen i Innlandet er kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. HINN har nylig fått bekreftet at vi oppfyller kravene til å bli universitet og forventer å bli akkreditert som universitet i løpet av høsten 2024. Vår visjon er «Sterkere sammen - vi bygger universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.»