HR-leder
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT) ved Oslo universitetssykehus er organisert med fire avdelinger og ett forskningsinstitutt, samt klinikkledelse med stab. Vi har ca 970 årsverk fordelt på ca 1190 ansatte, og et totalt budsjett for 2021 på ca 1 milliard kroner. Klinikken tilbyr høyspesialisert, multidisiplinær behandling av pasienter med sykdommer innen fagområdene mage-/tarmkirurgi, barnekirurgi, urologi, organtransplantasjon, hud og venerologi, revmatologi og infeksjonssykdommer og Institutt for indremedisinsk forskning. Vi ivaretar lokalsykehusfunksjoner for deler av Oslos befolkning, regionsfunksjoner for Helse-Sør-Øst, og har flere landsfunksjoner. Pasientbehandlingen foregår ved Rikshospitalet, på Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Aker sykehus.

Vi søker nå vår dyktige HR-leders etterfølger

Som HR-leder har du medansvar for klinikkens og foretakets samlede utfordringer og økonomiske resultatmål. Du skal støtte klinikkleder og klinikkens ledere i strategisk arbeid og være rådgiver og tilrettelegger innen HR-området.

Du rapporterer personal-, budsjett- og driftsmessig til klinikkleder og inngår i klinikkleders lederteam. I klinikkstaben har du personalansvar for en HR-rådgiver. Forøvrig består klinikkstaben av fagområdene økonomi, forskningsadministrasjon, helsefag/kvalitet og administrasjon/venteliste som utgjør stabens ledergruppe. Faglig rapporterer du sammen med øvrige HR-ledere ved sykehuset til foretakets HR-direktør.

Du har faglig ansvar for klinikkens ivaretakelse og oppfølging av foretakets gjeldende HR-strategi, -retningslinjer og rutiner, og skal være en aktiv bidragsyter i HR-direktørens faglige nettverk. Her har du medansvar for HR-området i hele foretaket og får mulighet til å bidra i spennende og utfordrende klinikkovergripende aktiviteter og prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ivaretakelse av HR-området, herunder fordeling, prioritering og oppfølging av saker. Lønnsoppgjør, ansettelsesspørsmål, personalsaker, IA/sykefraværsarbeid, arbeidsmiljø, HMS, rådgiving knyttet til relevant lov- og avtaleverk og rekruttering er sentrale arbeidsfelt.
 • Profesjonell ivaretakelse av partsrollen og støtte til klinikkledelsen i å ivareta en profesjonell arbeidsgiverrolle, blant annet gjennom målrettede kompetansehevende tiltak
 • Ledelse og videreutvikling av arbeidet med å etablere HR-området som en strategisk funksjon i de pågående prosesser rundt etablering av Nye Oslo universitetssykehus i samarbeid med HR sentralt
 • Løpende samarbeid med andre stabsfunksjoner og klinikkens ledere med spesielt fokus på å tilrettelegge for endringsledelse, omstillings- og organisasjonsutviklingsprosesser
 • Lederopplæring og lederutvikling

Oversikten over stillingens arbeidsområder er ikke uttømmende, og kan endres dersom det videre integrasjons- og omstillingsarbeidet innen klinikken eller Oslo universitetssykehus skulle gjøre det nødvendig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fullført relevant høyere utdannelse, helst på masternivå
 • Erfaring fra et bredt spekter av HR-/personaloppgaver, - vi vektlegger også dybdekunnskap
 • Dokumenterbare resultater fra omstillingsprosesser
 • God organisasjonsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning og regelverk
 • Erfaring fra lederstøtte/ledelse i privat eller offentlig sektor
 • Meget god fremstillingsevne på norsk skriftlig og muntlig

Vi ber deg svare ut kvalifikasjonskravene punktvis som en del av ditt søknadsbrev

Ønskede personlige egenskaper

 • Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • Du samarbeider godt, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå fastsatte mål
 • Du er metodisk og systematisk; planlegger fremover og gjør klare prioriteringer
 • Du skaper en stabil og bekreftende atmosfære, er stødig og til å stole på
 • Du demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt; deltar i kontinuerlig faglig utvikling
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte

Vi legger vekt på lojalitet til Oslo universitetssykehus og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier åpen, lærende og helhetstenkende

Ønskede evner og ferdigheter

 • Du har god logisk resonneringsevne og setter deg raskt inn i arbeidsoppgaver
 • Du er god til å skille mellom relevant og irrelevant informasjon, ser informasjon i sammenheng og tar korrekte beslutninger
 • Du har gode verbale evner
 • Du har evne til å konsentrere deg, både fokusert og over tid
 • Du har evne til å få med deg hva som skjer også når det hektisk, og du har evne til å arbeide parallelt med flere oppgaver

Det vil bli benyttet testverktøy i seleksjonsprosessen for sammenligning av kandidater opp mot ønskede evner, ferdigheter og personlige egenskaper.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra strategisk og utførende i videreutvikling av klinikken
 • Et godt HR-fagmiljø på tvers av sykehusets klinikker
 • Spennende HR-utfordringer, blant annet i forbindelse med etablering av Nye OUS
 • Lønn etter avtale innenfor sykehusets rammer
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring


OUS logo CMYK
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 17.01 2021 23:59
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil