Er du den nye HR-medarbeidaren vår?

Finanstilsynet er ei kunnskapsbedrift, og HR-tiltak og prosessar skal underbygge verksemda sitt langsiktige mål og strategi. HR-seksjonen i Finanstilsynet består av sju personar. To personar har lønn som hovudoppgåve, dei øvrige arbeider med oppgåver knytt til rekruttering, medarbeidar-/leiarutvikling, organisasjonsutvikling og løpande drifts- og forvaltningsoppgåver. Vi står overfor fleire prosjekt og oppgåver som skal gjennomførast i nær framtid. Den nye kollegaen vil få oppgåver på fleire felt og jobbe tett med kollegaer – både internt i HR og elles i organisasjonen.

Arbeidsoppgåver

 • Støtte arbeidet med rekruttering, m.a. publisere annonsar, sende ut diverse dokumentasjon til kandidatar, støtte interne prosessar og følge opp nytilsette.
 • Vere ansvarleg for oppdatering/àjourhold av interne oversikter.
 • Koordinere kompetanseutviklingsaktivitetar.
 • Vere støtte i samarbeidet med dei tilsette sine organisasjonar.
 • Oppdatere eininga sine handbøker og malar.
 • Ta ut enklare rapportar i Wintid/SAP/fagbrukarinnsiktsmodul (sjukefråværslister/-statistikkar, lønnsoversikter mv.)
 • Støtte leiarar med administrative førespurnader.
 • Vere støtte i samarbeidet med systemleverandørar.
 • Andre løpande oppgåver/saksbehandling som eininga har ansvaret for.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på minimum bachelornivå innan relevant fagfelt (organisasjon, HR, økonomi og administrasjon, jus mv.).
 • Gode kunnskapar i MS Word, Excel, PowerPoint og gjerne erfaring frå Teams. Det er også ein fordel om du har erfaring med rekrutterings- og/eller arkivsystem.
 • Svært gode norskkunnskapar skriftleg og munnleg.
 • Du er nyutdanna eller har inntil to års relevant erfaring med ei eller fleire av oppgåvene nemnde over.

Personlege eigenskapar

 • Lærevillig og positiv til alle oppgåver.
 • Samarbeidsorientert og positiv i møte med andre.
 • Strukturert og effektiv.
 • Høg gjennomføringsevne.
 • Sjølvstendig og initiativrik.

Det blir lagt vekt på at den som blir tilsett er personleg eigna.

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgåver og eit godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kollegaer.
 • Gode velferdsordningar og ein generelt fleksibel personalpolitikk.
 • Pensjonsordning og moglegheit for lån i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Treningsfasilitetar og moglegheit for trening i arbeidstida.
 • Tiltreding og lønn etter avtale.

Anna:

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidd ei offentleg søkarliste.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommande som blir tilsett i stillinga.
 • Vitnemål og karakterar frå all høgare utdanning må leggast ved søknaden.
 • For nærmare omtale av Finanstilsynet, sjå: www.finanstilsynet.no
 • Dei tilsette i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, sjå: www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfald, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hol i CV. Dersom det er mogleg, vil vi tilrettelegge for medarbeidarar som har behov for det.
  For positiv særbehandling sjå: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
FT logo stor
Arbeidsgiver
Finanstilsynet
Sted
Oslo
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 29.11 2020 23:00
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil